Regulamin sprzedaży internetowej biletów

Regulamin sprzedaży internetowej biletów do Rodzinnego Parku Rozrywki- Dinopark Kołacinek – biletów w formie elektronicznej – uprawniających do wstępu na teren Parku Rozrywki w Kołacinku

I. Słownik

 1. Klient (Usługobiorca)- osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13. rok  życia,  przy  czym  w  przypadku  nieosiągnięcia  pełnoletniości  wymagana  jest  zgoda  jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Sprzedawca (Usługodawca)- Dwór Kołacinek Wojciech Węgrzynowski; Kołacinek 21, 95-061 Dmosin; NIP 775-164-50-8 REGON: 100248270; mail:centrala@dino-park.pl;  tel: 46/8747686
 3. Konsument -osoba  fizyczna  dokonująca  z  przedsiębiorcą  (Sprzedawcą)  czynność i   prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Park Rozrywki – Park Rozrywki Dinopark w Kołacinku
 5. Bilet elektroniczny (Bilet) – w przypadku zakupu biletu wstępu do Parku Rozrywki: potwierdzenie zawarcia umowy wstępu do Parku Rozrywki ze Sprzedawcą, upoważniające do wstępu do Parku w danym sezonie (bilety niewykorzystane w danym sezonie przepadają, prosimy o przemyślane zakupy) dające możliwość korzystania z infrastruktury Parku –z atrakcji/urządzeń tam znajdujących się, z odpłatnych usług świadczonych (sprzedawanych towarów) na terenie Parku (usługi restauracyjne/sprzedaż towarów) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia (dalej zwane: wstęp do Parku Rozrywki). Bilet elektroniczny uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do Parku Rozrywki.
 1. Zamówienie -oświadczenie  woli  Klienta,  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  umowy  na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów elektronicznych.
 1. Panel sprzedaży –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający  świadczenie  usług drogą elektroniczną oraz  zawarcie umowy na  odległość  ze Sprzedawcą, znajdujące się w Serwisie internetowym.
 2. Serwis– zespół  powiązanych  ze  sobą  stron  internetowych  znajdujących  się  w  domenie, za pośrednictwem których Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a Klient może z nich korzystać.


II. Ogólne postanowienia

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość –sprzedaży Biletu elektronicznego.
 2. Bilet elektroniczny stanowi dowód zakupu.
 3. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna zamówienia podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Informacje  podane  na  stronach  internetowych  w  domenie  dino-park.pl,  w  szczególności ogłoszeni, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny, w przypadku zamówienia kilku jego sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności i Bilecie elektronicznym   i na warunkach określonych w akceptowanym przez Klienta regulaminie.
 6. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


III. Zawieranie umów -zakup biletu elektronicznego

 1. Klient może zawrzeć umowę w języku polskim, poprzez złożenie zamówienia Biletu elektronicznego za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Panelu sprzedaży oraz dokonanie zapłaty za zamówienie w terminie określonym w pkt. 5 poniżej.
 2. W  celu  dokonania  zamówienia  należy  dokonać  wyboru  Biletu  lub  Biletów  elektronicznych dostępnych w Panelu sprzedaży, określić ich ilość oraz przejść do „Kasy”, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin Parku Rozrywki –Dinopark Kołacinek
 3. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajdują się w podsumowaniu płatności w polu „Razem” i są widoczne przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać teraz” (lub równoznaczne oznaczenie) nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Jednocześnie, po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość z informacją, iż została dokonana rezerwacja Biletu(ów) wraz z terminem, w którym należy dokonać zapłaty za zamówienia.
 5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej ma on –co do zasady 20 minut na dokonanie zapłaty za zamówienie. Klient, który dokona zapłaty w tym terminie, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której otrzyma Bilet w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności w tym terminie, otrzyma wiadomość, iż zamówienie zostało anulowane, a zamówione Bilety wrócą do puli dostępnych Biletów –w  takim  przypadku  w  celu ponownego zamówienia Biletów na leży wypełnić na nowo formularz zamówienia.
 6. Błędne  wypełnienie  formularza  skutkuje  wyświetleniem  komunikatu  z  prośbą  o  podanie prawidłowych danych. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania, wysyłając wiadomość e-mailową pod adres centrala@dino-park.pl
 7. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT 8%.
 8. Informacja o dostępności Biletów jest zapewniana każdorazowo przy danym Bilecie w Panelu sprzedaży.
 9. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu zamówienia są oznaczone jako pola wymagane. Pola wymagane są zaznaczone „gwiazdką”


IV. Sposób i termin zapłaty

 1. Za zamówienie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnego w panelu sprzedaży systemu płatności internetowych– co  do  zasady– w  czasie  20  minut od momentu kliknięcia w przycisk „Zapłać teraz” (lub równoznaczne oznaczenie). W panelu sprzedaży mogą być dostępne różne systemy płatności internetowych –przy czym Kupujący wybiera, z którego systemu płatności internetowej skorzysta.
 2. Prosimy o przygotowanie wszystkich niezbędnych danych do przelewu celem sprawnego dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Płatności internetowe obsługiwane są m.in. przez Przelewy24.


V. Dostawa

Ze względu na charakter świadczenia Sprzedawcy – w przypadku biletów w formie elektronicznej są one przesyłane w formie elektronicznej i Klient nie ponosi w takiej sytuacji kosztów dostawy.


VI. Faktury VAT

Dokonując zakupu internetowego, nabywca wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.


VII. Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do Biura Obsługi Klienta poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: centrala@dino-park.pl
 1. W reklamacji Klient powinien podać takie dane, jak: imię i nazwisko, numer zamówienia oraz powód reklamacji.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca uczyni zadość żądaniu Reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie trzydziestu dni od dnia jej zgłoszenia.
 1. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.
 2. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.


VIII. Odstąpienie od Umowy

Sprzedawca informuje, iż w przypadku zamówienia Biletu elektronicznego prawo odstąpienia od umowy zawartej w ten sposób,  zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi.


IX. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę/Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umową zawartą na odległość pomiędzy Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla miasta Łodzi.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję do rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią– mediację –Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do tychże procedur jest opisany w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony     Konkurencji     i     Konsumentów.  


X. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem z a nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 1. W  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta.
 1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach kreślonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.dino-park.pl. Do umów zawartych prze d zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) –zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.
 2. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności nie materialnej związane z treścią Serwisu internetowego, w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.